Groepslessen

De minimumleeftijd voor inschrijving is 18 jaar.

Personen jonger dan 18 jaar kunnen deelnemen aan de lessen op voorwaarde dat hun ouder of voogd hiermee instemt en het inschrijfformulier ondertekent.

De toelating tot een bepaald lesniveau wordt bepaald door onze docenten en op grond van het resultaat van een toets.

Deelname aan de door L’école de français georganiseerde lessen en workshops is mogelijk als het inschrijfformulier volledig is ingevuld en ondertekend en het lesgeld bij vooruitbetaling is voldaan. Na inschrijving kan een plaats in de groep niet worden vrijgehouden zolang het cursusgeld nog niet is betaald. Wel blijft dan de annuleringsregeling (zie hierna) van kracht.

Betaling lesgeld

Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de eerste les. Zo niet, dan kan er geen toegang verleend worden tot de lessen.

Privélessen

Annulering en uitstel

Als een leerling na inschrijving en acceptatie van het lesplan de cursus wil annuleren of uitstellen, dan dient het verzoek hiertoe ten minste 24 uur voor aanvang van de eerste les ingediend te worden, schriftelijk of per e-mail. Is het cursusgeld nog niet voldaan, dan is de cursist 20% van het totale lesgeld verschuldigd voor administratiekosten. Heeft de cursist het lesgeld reeds voldaan, dan wordt deze som met inhouding van 20% administratiekosten terugbetaald. Binnen 24 uur voor aanvang van de eerste les is annulering of uitstel niet meer mogelijk.

Betaling lespakket

De betaling van een lespakket (overeengekomen aantal lesuren) dient voor aanvang van de eerste les te zijn gedaan. Het lesrooster wordt door de docent en de leerling in goed onderling overleg bepaald. Alle lessen van het afgesproken pakket dienen binnen 6 maanden na de eerste les te zijn afgerond.

Uitstel, afwezigheid, te laat, afzegging

Uitstel van een les is mogelijk als de docent hiervan uiterlijk 24 uur van te voren over wordt geïnformeerd.

Als de leerling zonder voorafgaand bericht niet bij de les aanwezig is, of bericht van afwezigheid korter dan 24 uur voor aanvang van de les wordt ontvangen door de docent, dan is volledige betaling van die les verschuldigd.

De begin- en eindtijd van de lessen worden door docent en leerling in goed onderling overleg bepaald. Als een leerling te laat komt, dan is het voor de docent niet altijd mogelijk nog na de eerder afgesproken eindtijd door te gaan met de les. Als een leerling dreigt te laat te komen dan is het wel zo beleefd hij of zij de docent waarschuwt.

In geval van overmacht is de docent gerechtigd de les af te zeggen. In dat geval wordt de mogelijkheid geboden om de les op een ander moment plaats te laten vinden of de leskosten te laten terugbetalen.

Algemeen

Annuleringsreglement

De inschrijving voor een cursus is onderhevig aan de statutair geldende bedenkingsperiode voor verkoop op afstand.

De aanmelding voor een cursus kan tot 14 dagen na de inschrijfdatum kosteloos worden geannuleerd, op voorwaarde dat dit ten minste 1 week voor aanvang van de cursus geschiedt. Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd.

Bij schriftelijke annulering langer dan 14 dagen na de inschrijfdatum en tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de gekozen cursus, is € 50 aan administratiekosten verschuldigd. Word er dan besloten een cursus op een later tijdstip te gaan volgen, dan worden deze administratiekosten in mindering gebracht op de dan geldende leskosten.

Onder schriftelijk annuleren verstaan we een opzegging per post of per e-mail.

Bij annulering korter dan een week voor aanvang van een cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

L’école de français behoudt zich het recht van annulering voor bij onvoldoende inschrijving voor een training of bij minder dan 4 aanmeldingen voor een groepsles. In zulke gevallen worden reeds betaalde lesgelden volledig gerestitueerd. L’école de français is niet aansprakelijk voor vergoeding van alle mogelijke andere door de leerling gemaakte kosten in verband met zijn of haar inschrijving (zoals reis- en verblijfskosten).

Gedrag

L’école de français behoudt zich het recht voor een leerling te allen tijde de toegang tot de lessen te ontzeggen, wanneer hij of zij, naar oprechte overtuiging van L’école de français, gedrag vertoont dat onaanvaardbaar is in de zin van, maar hierdoor niet beperkt, discriminerend, racistisch, seksistisch, agressief of anderszins ongepast. De leerling kan in dat geval geen enkele aanspraak maken op enige vorm van terugbetaling, compensatie of schadevergoeding.

Privacy

L’école de français respecteert ten volle de privacy van de cursisten. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden. Wij behouden ons het recht voor om cursisten bij gelegenheid per e-mail een brochure, een nieuwsbrief of andere communicatiemiddelen te sturen. Alle persoonlijke informatie van een cursist, of gevoelige zakelijke informatie over diens werkgever, die L’école de français tijdens de lessen verneemt, wordt hoogst vertrouwelijk behandeld en nimmer met derden gedeeld.

Portretrecht

Tijdens de lessen kunnen van leerlingen foto’s worden gemaakt die voor publicitaire doeleinden worden ingezet op de website of in de brochures van L’école de français. Met de inschrijving verleent de cursist toestemming tot het gebruik van deze foto’s. Heeft hij of zij hier bezwaar tegen, dan dient dit voor aanvang van de cursus schriftelijk te worden gemeld.

Eigendomsrecht

Het copyright en creatief eigendom van het lesmateriaal berust bij de auteurs van de werken. Het lesmateriaal mag door een cursusdeelnemer niet worden gereproduceerd, noch digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt, anders dan voor persoonlijk gebruik ten tijde van het volgen van een cursus.

Onvoorziene omstandigheden

L’école de français is niet aansprakelijk voor schadevergoeding of terugbetaling van cursusgeld wanneer lessen moeten worden geannuleerd als gevolg van omstandigheden waarop L’école de français geen invloed heeft, zoals, maar niet beperkt tot, overmacht, maatregelen of wetten van regeringen of in het verlengde daarvan uitvoerende instanties, oorlog of opstand, burgerlijke onlusten, vernietiging van productiefaciliteiten of materialen door aardbevingen, brand, overstromingen, storm, arbeidsstakingen, epidemieën en het in gebreke blijven van leveranciers, openbare nuts- of transportbedrijven. L’école de français zal zich tot het uiterste inspannen om online lessen aan te bieden, wanneer de lessen op locatie door de hiervoor genoemde omstandigheden door overmacht geen doorgang kunnen vinden.

Wijziging voorwaarden

L’école de français behoudt zich het recht voor om op elk door haar gekozen moment de betalings- en annuleringsvoorwaarden te wijzigen.

Contact formulier

    Wij sturen slechts 1 nieuwsbrief per drie maanden.